Privacy Policy

Due to our Swedish registration as a company, we want to write our privacy policy in Swedish. We wish you as a costumer to feel safe when you are experiencing our website and if you have any questions about our policies and can’t get this information through this page, please contact us and we will be glad to help you.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna 

Personuppgifterna behandlas för verkställande av avtalet mellan den Registeransvarig och den registrerade samt i tillämpliga delar på basen av den registrerades samtycke i samband med och för att möjliggöra beställningar, anmälningar, kontakt, uträttande av arrenden, marknadsföring, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen. 

Uppgifter om köp och arrenden samt positionsuppgifter kan användas också för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas också i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder. 

[Behandlingen utförs för Daily Promotion Sweden AB:s del för att garantera förverkligandet av den registeransvariges berättigade intresse att tillhandahålla en fullgod service till upphandlad slutkund.] 

Om den registrerade inte lämnar de begärda uppgifterna i den mån som uppgifterna hör ihop med projektet, kan den registeransvarige inte ta emot den registrerades anmälning och inte heller förbinda sig till avtalet gällande deltagandet i projektet mellan den registeransvarige och den registrerade. 

 

 

 

Personuppgifternas uppbevaringstid. 

1.    Vid beställning eller anmälan till ett specifikt projekt eller evenemang. 

Personuppgifterna bevaras sålänge som det behövs föratt möjliggöraden registrerades beställning eller anmälning och det projekt eller evenemang som anmälningen gäller. Uppgifterna tas bort närden ovan bestämda uppbevaringstiden löpt ut. 

2.    Vid nyhetsbrev och elektroniska reklamutskick. 

Vi lagrar endast e-postadress samt för- och efternamn i det register som berörnyhetsbrev och elektroniska reklamutskick. Vi använder oss utav tredjeparts teknik förspårning av mottagarens användarmönster, därvi kan spåra vem som öppnat och tagit del av informationen. Uppgifterna tas bort närden registrerade avanmäler sig frånytterligare utskick. 

3.    Vid affärskontakt med Daily Promotion Sweden AB. 

Då en person eller företag kontaktar och/eller kontaktas i affärsmässiga syften med Daily Sweden AB, registreras väsentliga uppgifter. Så som företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter, namn på kontaktpersoner samt kortfattad information om tidigare projekt samt väsentlig information förframtida samarbeten. 

Företagsuppgifterna bevaras löpandet i tredjeparts system. (Fortnox)

 

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier 

Personkategorier vars uppgifter kan användas äruppdragsgivare samt deltagare i det projekt alternativt evenemang som den Registeransvarige arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring. 

I registret behandlas bland annat för- och efternamnet på̊en uppdragsgivare samt deltagare som anmält sig till den registeransvariges projekt eller evenemang samt eventuella kontaktuppgifter och förevenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälnings uppgifter till projektet alternativt evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, adress, födelsedatum eller information om allergier. 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgifter som uppdragsgivare och partners angivit, kunddatasystemets och faktureringens databas. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen och bland projektets intressentgrupper. Dessutom överforsregisteruppgifterna till den bestämda behandlaren av personuppgifterna. Uppgifterna överforsinte utanförEU eller EES om inte ett evenemang utanförEU eller EES specifikt kräver den typen av utlämnande. 

Principer förskyddet av registret 

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom passagekontroll samt med hjälp av andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också̊ med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast den registeransvarige och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas vid behov. Nivån på̊ dataskyddet kvalitets revideras med jämna mellanrum antingen med hjälp av utomstående eller intern kvalitetsrevision. 

 

 

Den registrerades rättigheter 

En person som finns i registret har rätt att bland annat; 

• av den Registeransvarige begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överförauppgifterna frånett system till ett annat; 

• granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Begäran ska framföras skriftligen till den som äransvarig förregistret. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret. 

• i den månsom behandlingen av personuppgifterna grundar sig på̊den registrerades samtycke närsom helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på̊lagenligheten i den behandling som utförts på̊basen av samtycket innan det återkallats

• anföra besvärgällande behandlingenav personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten 

 

 
 

Registeransvarig

Daily Promotion. Sweden AB

Borrgatan 3, 211 24 Malmö

 

Kontaktperson

Andreas Wannholm

andreas@dailypromotion.se

Tel. 0733-500263